E-zone of export regeling Curaçao biedt aantrekkelijke investeringsmogelijkheid door zeer lage bedrijfskosten

De e-zone (economische zone) is een door de overheid aangewezen gebied of gebouw in Curaçao. In de economische zone mogen zich enkel bedrijven vestigen die gericht zijn op export. Deze bedrijven kunnen diensten verlenen, goederen verkopen, importeren of exporteren. De afnemers van deze ondernemingen moeten in beginsel buiten Curaçao gevestigd zijn.  Vestiging in de e-zone kan een zeer interessante investering zijn wegens de lage productie- en bedrijfskosten, waaronder een zeer laag tarief van winstbelasting (vennootschapsbelasting) van slechts 2%.

Begin 2014 is hiernaast een nieuwe fiscale regeling ingevoerd: de Exportregeling. Bij deze regeling hoeven de bedrijven niet in een e-zone gevestigd te zijn, maar kunnen zij zich vestigen op iedere gewenste plaats in Curaçao. De regeling is grotendeels ingevoerd alvast als alternatief voor de huidige offshore vennootschappen, voor welke de overgangsregeling nog tot 2019 geldt. De regeling is echter toegankelijk voor alle handelsactiviteiten die ook in de e-zone gevestigd zouden kunnen worden. Het tarief winstbelasting (vennootschapsbelasting) is slechts 4%.

Te mooi om waar te zijn? Nee. Deze fiscale faciliteit(en) zijn tot stand gekomen en door Nederland en internationaal goedgekeurd ter bevordering van de werkgelegenheid, het deviezenverkeer en de financiële sector van dit aantrekkelijke eiland. Hoe dat in elkaar zit, leest u hieronder in dit whitepaper.

Inhoud:
1 Geografisch strategische ligging van Curaçao
2 De economische zone en exportregeling ter bevordering van de economische ontwikkeling
3 Vestiging in de e-zone of met exportregeling geen belastingontduiking
4 Wie kan zich vestigen in de e-zone of met de exportregeling?
5 Voorwaarden en valkuilen
6. Een rekenvoorbeeld
7. Zorg voor deskundige begeleiding

Geografisch strategische ligging van Curaçao
Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en ligt in het Caraibisch gebied, vlak voor de kust van Venezuela. Door haar geografisch gunstige ligging tussen vier continenten (Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Noord-Amerika), functioneert Curaçao al eeuwenlang als zakelijke hub tussen deze continenten.  Er wonen ongeveer 160.000 mensen met veel verschillende nationaliteiten.  Nederlands is de officiële taal, maar door de diversiteit van haar bevolking worden andere talen, zoals het Engels, het Spaans en het Papiamentu, met evenveel gemak gesproken.

Curaçao beschikt over een uitstekende infrastructuur, een financieel deskundige beroepsbevolking en aantrekkelijke investeringsfaciliteiten. Zoals de e-zone en de meer recente exportregeling.

2 De economische zone en exportregeling ter bevordering van de economische ontwikkeling
De e-zone (economische zone) is ontstaan uit de vrije zone ter bevordering van de economische ontwikkeling. En is gebaseerd op het internationaal bekende en erkende concept van de vrije zone. Kort gezegd: een vrijstelling of beperking van import- en exportheffingen in een bepaald gebied, met als doel het stimuleren van internationale handel en van de distributie functie van het gebied. Later is deze belastingfaciliteit aangevuld met diensten. Vervolgens werd het tevens toegestaan e-commerce te bedrijven vanuit de e-zone in Curaçao.

Begin 2014 is ook de Exportregeling ingevoerd. Onder deze regeling is vestiging in een e-zonegebouw en gebruikmaking van de faciliteiten aldaar niet nodig. Vestiging van het bedrijf kan op iedere gewenste plek in Curaçao.

Waarom is de e-zone (en meer recent de Exportregeling) tot stand gekomen? Om internationaal interessant te zijn voor ondernemers en investeerders. En daarmee de lokale werkgelegenheid, de financiële sector en het deviezenverkeer te stimuleren, en de economie van Curaçao in zijn algemeenheid te ontwikkelen.  Zie ook het kennisdocument van de Curaçao International Financial Center (CIFA), genaamd “Connecting Markets“ voor de diverse mogelijkheden voor investeringen en vermogensplanning te Curaçao.

3 Vestiging in de e-zone of met exportregeling geen belastingontduiking
Vestiging in de e-zone of met de exportregeling is geen belastingontduiking en ook geen ‘schimmige’ of ‘illegale’ constructie. Aangezien de betrokken bedrijven zich richten op afnemers buiten Curaçao, bijvoorbeeld in Nederland, de EU, Zuid-Amerika of de Verenigde Staten van Amerika, is het noodzakelijk dat deze faciliteit internationaal wordt geaccepteerd. Zonder deze internationale acceptatie hebben deze faciliteiten geen bestaansrecht. De praktijk van e-zone en exportregeling, en de voorwaarden en regels ervan,  zullen dus moeten voldoen aan diverse internationale (civiel juridische en fiscale) normen, o.a. op het gebied van controle, toezicht, voorkoming van terrorisme en witwassen van geld en niet in de laatste plaats van internationaal schadelijke belastingconcurrentie. Het is internationaal erkend dat deze faciliteiten voldoen aan de normen van de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ook de Nederlandse belastingdienst erkent deze faciliteiten.

4 Wie kan zich vestigen in de e-zone of met de exportregeling?
De economische zone en vestiging met de Exportregeling staat open voor bedrijven die goederen verkopen, importeren of exporteren. Te denken valt aan bedrijven die producten verkopen aan bedrijven in Nederland of Zuid-Amerika. Maar ook aan bedrijven die goederen inkopen in Zuid-Amerika en verkopen in Nederland of verder in de EU. Ook ICT bedrijven die hardware verkopen aan Nederlandse, Europese of Amerikaanse afnemers kunnen gevestigd zijn in de e-zone.

Tevens kunnen ondernemingen zich vestigen in de e-zone die diensten verlenen, zoals software ontwikkelaars, software leveranciers en licentie aanbieders.

Ook e-commerce bedrijven worden toegelaten, zoals webshops.

Vaak zal voor ICT- en e-commerce activiteiten waarbij de infrastructuur van e-zone gebouwen gewenst zijn, vestiging in de e-zone voor de hand liggen. Bij diverse internationale handel (trading) kan ook voor de Exportregeling gekozen worden. De keuze zal afhangen van afwegingen in het specifieke geval.

5 Voorwaarden en valkuilen
Een van de voornaamste voorwaarden voor vestiging in de e-zone en met de Exportregeling is dat in beginsel alleen geleverd mag worden aan afnemers buiten Curaçao, zoals in Nederland, de verdere EU, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten van Amerika. Verder gaat het om vestiging in de e-zone (of bij de Exportregeling: in Curaçao). Er moet dus sprake zijn van handelsactiviteiten in de e-zone respectievelijk in Curaçao, een daadwerkelijke aanwezigheid (substance). Daar wordt door sommigen nogal eens te makkelijk over gedacht, maar dient serieus te worden genomen. Het niet voldoen aan dergelijke voorwaarden voor  vestiging kan namelijk leiden tot verlies van de e-zone vergunning en/of het bedrijf flinke fiscale en financiële sancties riskeert in Curaçao (bijvoorbeeld toepassing van de lokale winstbelasting tarieven), maar mogelijk ook in het land van herkomst (toerekening van de winst aan het land van herkomst, tegen de winstbelasting tarieven aldaar).

6 Een rekenvoorbeeld
Stel dat u ICT diensten levert aan afnemers in Nederland voornamelijk via het internet, en u een jaarlijkse winst voor belastingen behaalt van EUR 100.000.

In Nederland zou u dan 20% vennootschapsbelasting moeten afdragen, namelijk een bedrag van EUR 20.000. In de e-zone betaalt u slechts 2% winstbelasting, namelijk een bedrag van EUR 2.000. De naar Nederland doorgestoten winst valt onder de deelnemingsvrijstelling, waardoor er geen sprake is van dubbele belasting. (Bij de Exportregeling is sprake van 4% winstbelasting.)

Bij een winst van EUR 100.000 bespaart u dus EUR 18.000 per jaar.

Stel dat u een jaarlijkse winst voor belastingen behaalt van EUR 200.000.

In Nederland zou u dan 20% vennootschapsbelasting moeten afdragen, namelijk een bedrag van EUR 40.000. In de e-zone betaalt u slechts 2% winstbelasting, namelijk een bedrag van EUR 4.000. De naar Nederland doorgestoten winst valt onder de deelnemingsvrijstelling, waardoor er geen sprake is van dubbele belasting. (Bij de Exportregeling is sprake van 4% winstbelasting.)

Bij een winst van EUR 200.000 bespaart u dus EUR 36.000 per jaar.

Ook is het mogelijk om een deel van de handelsactiviteiten in Nederland te blijven uitvoeren en een deel van de werkzaamheden in de e-zone. De winst die aan het werk in de e-zone wordt toegerekend wordt belast tegen 2%. (Bij de Exportregeling 4% winstbelasting.) Bijvoorbeeld:

Consultancy werkzaamheden blijven verricht in Nederland aan Nederlandse afnemers. De winst is EUR 50.000.

Online diensten, marketing- en saleswerkzaamheden, helpdesk werkzaamheden, call center werkzaamheden vinden plaats in de e-zone. De winst is EUR 100.000.

De totale winst is dan EUR 150.000. Zouden alle werkzaamheden in Nederland plaatsvinden dan zou 20% vennootschapsbelasting betaald moeten worden over EUR 150.000, namelijk EUR 30.000. In het mengvoorbeeld moet over EUR 50.000 20% belasting, namelijk EUR 10.000 afgedragen worden en over EUR 100.000 2%, namelijk EUR 2.000, derhalve in totaal EUR 12.000 in plaats van EUR 30.000. Alsnog een besparing van EUR 18.000 per jaar.  De naar Nederland doorgestoten winst valt onder de deelnemingsvrijstelling, waardoor er geen sprake is van dubbele belasting.

De kosten die verbonden zijn aan het opzetten van een e-zone onderneming zijn eenmalig en relatief laag gezien de verwachte kostenbesparingen. En wegens gunstigere afspraken bovendien in prijs verlaagd. U kunt denken aan een totaalprijs voor een volledig opstart traject vanaf EUR 4.995 voor één vennootschap en vanaf EUR 6.995 voor twee vennootschappen inclusief alle notariskosten, fiscaal structuur advies en coördinatie*. Indien u gebruik maakt van een trustdirectie voor lokaal bestuur kunt u gemiddeld rekenen op EUR 10.000 per jaar bij een online onderneming. De kosten van vestiging en ICT infrastructuur en dergelijke zijn doorgaans aanzienlijk lager dan in Nederland. Overige bedrijfskosten zijn vaak ook lager in Curaçao. Personeelskosten zijn doorgaans substantieel lager en Curaçao is een USD economie, hetgeen doorgaans gunstig is in verhouding met de euro.
*Voor een volledig opstart traject van een Stichting Particulier Fonds (SPF) of Curacaose Trust kunt u uitgaan van dezelfde vanaf-prijzen.

7 Zorg voor deskundige begeleiding
Het is essentieel dat u voldoende deskundigheid betrekt bij een vestiging in de e-zone. Fiscaal dient alles goed gestructureerd te zijn en te kloppen anders kan dit grote financiële gevolgen hebben, zoals hiervoor aangegeven. Verder dient de oprichtingsakte en de daarin opgenomen statuten feitelijk en juridisch goed aan te sluiten bij uw bedrijf en bedrijfsvoering. Ook is het belangrijk de statutaire regels ter zake zeggenschap, beleid en besluitvorming optimaal te laten aansluiten bij uw specifieke wensen en doelstellingen in plaats van met standaard aktes te werken. Natuurlijk zijn er ook vaak additionele juridische documenten nodig, die ook goed moeten aansluiten.

Voorts is het cruciaal om te weten met welke partijen u in zee gaat. Dit is niet gemakkelijk te bepalen als u buiten uw eigenlijk land zaken gaat doen en daarvoor dienstverleners gaat inschakelen.

Voor het fiscale deel heeft u bijvoorbeeld niet zomaar een fiscalist nodig, maar een fiscalist met verstand van het Curaçaose belastingrecht, specifiek van de e-zone faciliteit, de Exportregeling,  en ook het belastingrecht van uw eigen land.

Voor de statutaire bepalingen ter zake zeggenschap, beleid en besluitvorming, eventueel specifieke aandeelhoudersverhoudingen, andere ondernemingsrechtelijke en contractuele onderdelen, heeft u een jurist nodig met verstand van vennootschaps- en ondernemingsrecht van zowel Curaçao als uw eigen land, en specifiek ter zake de e-zone faciliteit.

Indien gebruikmaking nodig of gewenst is van een trustkantoor is het van groot belang te weten dat u met een ter zake deskundig en betrouwbaar trustkantoor in zee gaat.

Advocaat Saskia van de Griek heeft ruime praktijkervaring in zowel Curacao als Nederland, op gebied van Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht, ICT-recht en Softwarerecht en Contractenrecht. Zij werkt samen met uitstekende fiscalisten, notarissen en betrouwbare trustkantoren, en coördineert het volledige opstart traject.

Lees meer over het oprichtingstraject (voordat u contact opneemt)
Emigreren naar Curaçao

Profiel van deze advocaat

Referenties

 


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin