Voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening van Corporate Law.

 1. Corporate Law bedrijfsadvies en advocatuur (verder te noemen “Corporate Law”) is een advocatenkantoor in de vorm van een eenmanszaak, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almelo, onder registratienummer 57334404.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en handelingen van Corporate Law. Enkel opdrachtgevers van Corporate Law, bij uitsluiting van alle derden, kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden.
 3. Corporate Law spant zich te allen tijde in om haar opdracht of werkzaamheden met voldoende zorg uit te voeren. Corporate Law kan en zal nimmer garanties geven over resultaten.
 4. Bij het uitvoeren van haar opdracht of werkzaamheden kan Corporate Law een of meerdere derden betrekken die niet direct of indirect aan Corporate Law zijn verbonden. Indien zo’n derde tekortschiet dan kan dit enkel aan Corporate Law toegerekend worden indien wordt aangetoond dat de keuze van Corporate Law voor deze persoon onzorgvuldig is geweest. Corporate Law mag namens de opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid aanvaarden. Artikel 6:76 BW is niet van toepassing.
 5. Indien door Corporate Law een opdracht of werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van meerdere partijen dan zijn deze hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van alle afspraken met Corporate Law.
 6. Corporate Law factureert maandelijks met een betaaltermijn van 15 dagen. Bij niet tijdige of niet volledige betaling geldt een rente van 1,5% per maand. Indien ook na schriftelijke aanmaning volledige betaling uitblijft, kan Corporate Law incasso- en rechtsmaatregelen nemen jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever komt nimmer het recht toe van opschorting of verrekening. Alle werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Corporate Law kan deze kosten fixeren op 15% van de hoofdsom. Deelbetalingen strekken eerst ter voldoening van openstaande rente, dan van openstaande kosten en ten slotte van de hoofdsom. Corporate Law kan verrekening toepassen met eventuele te betalen bedragen. Bij niet tijdige of volledige betaling kan Corporate Law haar opdracht of werkzaamheden opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 7. Klachten over een factuur of werkzaamheden dient de opdrachtgever direct maar in ieder geval binnen een maand, met bewijs en onderbouwing, schriftelijk aan Corporate Law mede te delen. Bij gebreke daaraan vervalt het recht van de opdrachtgever enige vordering of klacht tegen Corporate Law in te stellen. De opdrachtgever dient vervolgens binnen een jaar zijn vordering of klacht in te dienen bij de bevoegde instantie, bij gebreke waaraan zijn recht komt te vervallen.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Corporate Law is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Corporate Law, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, zoals in de betreffende polis vermeld. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op basis van genoemde verzekering plaatsvindt wordt door Corporate Law iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Dit is slechts anders indien in rechte aangetoond is dat de betreffende schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Corporate Law.
 9. Corporate Law is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Evenmin is Corporate Law aansprakelijk voor schade door (fysiek of digitaal) vervoer of verzending van bescheiden en gegevens, ongeacht of dit gebeurt door gebruikmaking van koeriersdiensten, email verkeer of (computer) apparatuur en software. De aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan in deze algemene voorwaarden is bepaald, onafhankelijk op welke grondslag Corporate Law aansprakelijk zou zijn.
 10. Indien zowel een derde als de opdrachtgever schadevergoeding vorderen van Corporate Law, dan wordt de schade van de opdrachtgever niet vergoed voor zover het bedrag van deze schade zelf of na vermeerdering daarvan met het aan een derde toekomende schadebedrag hoger is dan de in artikel 8 hiervoor genoemde maximale schadevergoeding.
 11. De opdrachtgever is verplicht om een mogelijke reden voor aansprakelijkheid van Corporate Law op het moment dat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, direct maar in ieder geval binnen een maand, met bewijs en onderbouwing, schriftelijk aan Corporate Law mede te delen. Bij gebreke hieraan vervalt het recht van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen van Corporate Law. De opdrachtgever dient vervolgens binnen een jaar zijn vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, bij gebreke waaraan zijn recht komt te vervallen. Corporate Law is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever zolang opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Corporate Law niet is nagekomen. Ontbinding of opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is in dit geval niet mogelijk.
 12. Corporate Law is wettelijk verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers te verifiëren en als zich ongebruikelijke transacties mochten voordoen, deze te melden bij de bevoegde instanties. Opdrachtgever bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen. Uit een dergelijke melding kan nimmer aansprakelijkheid van Corporate Law ontstaan.
 13. Opdrachtgever geeft Corporate Law toestemming om haar persoonsgegevens te verwerken.
 14. Het auteursrecht van alle door Corporate Law gemaakte en verstrekte werken, zoals (model)contracten, adviezen, processtukken, publicaties en andere documenten blijft van Corporate Law. Opdrachtgever krijgt enkel een gebruiksrecht voor het doel waarmee het betreffende werk is verstrekt aan opdrachtgever. Het is de opdrachtgever of derden niet toegestaan om deze te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporate Law.
 15. Op alle overeenkomsten met Corporate Law en ter zake alle opdrachten en werkzaamheden van Corporate Law is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter te Almelo, Nederland, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten met Corporate Law of opdrachten en werkzaamheden van Corporate Law. Over geschillen zullen door partijen geen mededelingen worden gedaan aan derden, voor zover dit niet strikt noodzakelijk is voor enige gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure. Dergelijke mededelingen kunnen ernstige schade berokkenen aan de andere partij.

Klachtenregeling
mr. Saskia van de Griek is niet aangesloten bij een geschillencommissie. Van oudsher kan men een klacht tegen een advocaat indienen bij de deken van de orde van advocaten. Dit functioneert goed. Indien u een klacht heeft en er met mij zelf niet uitkomt, kunt u zich tot de deken wenden met uw klacht. Hier kunt u daarover meer informatie vinden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Dit advocatenkantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON met een verzekerd bedrag van EUR 1 miljoen.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin