Wettelijke informatie

Wettelijk verplichte informatie over het kantoor en de advocaat

Gegevens van het kantoor en inschrijvingen
Corporate Law, bedrijfsadvies en advocatuur is de eenmanszaak van de advocaat mr. Saskia van de Griek. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57334404. Om redenen van privacy wordt het BTW nummer enkel aan cliënten verstrekt en niet op de website gepubliceerd.

Het kantoor is gevestigd aan de Grotestraat 187a, te Almelo, op afspraak te bezoeken. Het postadres is: Postbus 138, 7600 AC Almelo. Deze en andere contactinformatie vindt u op de contact pagina.

De advocaat mr. Saskia van de Griek is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocaten, met de volgende contact informatie: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070–3353535, info @ advocatenorde.nl. De advocaat is onderworpen aan de Advocatenwet, de gedragsregels advocatuur, diverse verordeningen voor de advocatuur en diverse andere regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten. De diverse regelgeving kunt u hier vinden.

De advocaat is ook ingeschreven bij de Overijsselse Orde van advocaten. Meer informatie kunt u hier vinden.

Overeenkomst, algemene voorwaarden, diensten en tarieven
Het kantoor verleent enkel juridische diensten nadat een overeenkomst wordt getekend waarin de dienstverlening en voorwaarden staan beschreven. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is onder voorwaarden bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen. Ook gelden algemene voorwaarden.

Over de tarieven van het kantoor kunt u meer lezen op de tarieven pagina.

Over de diensten van het kantoor kunt u meer lezen op de diensten pagina en daaraan gelinkte pagina’s.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, financiële dekking en geografische dekking
Het kantoor cq de advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON. De dekking strekt, onder voorwaarden, uit tot Nederland en andere landen en eilanden behorende tot het Koninkrijk der Nederlanden alsmede, onder voorwaarden, tot Amerika en Canada. Het verzekerd bedrag is EUR 1.000.000,- per aanspraak en voor betaalfouten EUR 250.000,- per aanspraak en verzekeringsjaar. Cliënten kunnen op verzoek de polisvoorwaarden inzien voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst met het kantoor.

Vragen en klachten
Cliënten kunnen vragen of klachten over de dienstverlening van het kantoor cq de advocaat te kennen geven via het email adres of het postadres van het kantoor. Die kunt u vinden op de contact pagina.

De advocaat behandelt klachten in eerste instantie zelf en zal zich aanzienlijk inspannen om tot een oplossing te komen. Indien u er met haar niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de deken van de Overijsselse Orde van Advocaten. Daarna kan ook de tuchtrechter een beslissing nemen over uw klacht. Daarover kunt u hier meer informatie vinden. Aangezien deze klacht- en tuchtrechtelijke procedure al jaren goed werkt, ziet het kantoor op dit moment geen reden om aan te sluiten bij de Geschillencommissie advocatuur.

Samenwerkingsverbanden
Het kantoor cq de advocaat heeft geen samenwerkingsverband met een notaris of belastingadviseur en geen nevenactiviteiten in de zin van de samenwerkingsverordening en andere regelgeving van de advocatuur.

Belangenverstrengeling
Het kantoor cq de advocaat controleert voordat een overeenkomst met een cliënt tot stand komt of er sprake is van een belangenconflict. Indien dat het geval is zal het kantoor cq de advocaat de overeenkomst niet aangaan. Indien een belangenconflict later blijkt, zal het kantoor cq de advocaat de dienstverlening staken en de overeenkomst beëindigen. Daaruit vloeit geen recht op schadevergoeding door de cliënt en gaan betalingsplichten niet teniet.

WWFT – cliënt identificatieplicht en meldplicht ongebruikelijke transacties
Op het kantoor cq de advocaat rust de plicht de identiteit van een cliënt te kennen en onder voorwaarden te verifiëren. Indien niet voldaan is aan deze plichten, dan mogen bepaalde juridische diensten niet verleend worden.
Ook rust op het kantoor cq de advocaat de plicht ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU. Als die plicht ontstaat is het het kantoor cq de advocaat niet toegestaan om de cliënt hierover te informeren.
Meer informatie kunt u hier en hier vinden.

Derdengeldenrekening
Het kantoor heeft geen derdengeldenrekening.

Indien u meer vragen hebt, kunt u contact opnemen met het kantoor cq de advocaat.


Share this:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Follow us:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin